OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť P&D Company, s.r.o. so sídlom na Donskej 2, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 810 022, DIČ: 2120500382, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41319/V (ďalej len „P&D Company“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a výmeny tovaru

Spoločnosť P&D Company spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresu odberateľa a dodaciu adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.fitnessmaskrty.sk , dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť P&D Company, s.r.o. so sídlom na Donskej 2, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 810 022, DIČ: 2120500382, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41319/V
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť (Slovenská pošta, DHL), ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
  • iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti P&D Company

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Facebook

Spoločnosť P&D Company spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou P&D Company je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť P&D Company bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou P&D Company je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti P&D Company

Spoločnosť P&D Company spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou P&D Company, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti P&D Company, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti P&D Company.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou P&D Company je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti P&D Company je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti P&D Company.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti P&D Company uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti P&D Company

Spoločnosť P&D Company spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou P&D Company je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti P&D Company:

  1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
    b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@tvojapremena.sk

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.